Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Φορολογικά Κίνητρα

Η Κύπρος έχει σημαντικά αναβαθμίσει  την εικόνα της ως δικαιοδοσία μετά την Ένταξη της στην ΕΕ την 1 Μαΐου 2004.

Με τη θέσπιση της νέας φορολογικής νομοθεσίας την 1η Ιανουαρίου 2003 (συμπεριλαμβανομένων 3 τροπολογιών, εκ των οποίων η τελευταία το Νοέμβριο του 2004) και την κατάργηση του ” καθεστώτος υπεράκτιων εταιρειών”, η Κύπρος εφαρμόζει ένα απλοποιημένο, αποτελεσματικό και διαφανές φορολογικό σύστημα που είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ΕΕ, τον ΟΟΣΑ, την Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (ΟΔΧΔ) το Φόρουμ για τη Χρηματοοικονομική Σταθερότητα (ΦΟΣ).

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή δικαιοδοσία της ΕΕ “που δε είναι υπεράκτια χώρα”, με “ανταγωνιστική φορολογία” με συναρπαστικό δυναμικό φορολογικού σχεδιασμού εξ ίσου για πελάτες της ΕΕ και μη.

 • Συνοπτικά, η Κύπρος είναι η “Δικαιοδοσία της ΕΕ με τη χαμηλότερη φορολογία” χωρίς να είναι υπεράκτια χώρα. Ο σταθερός φορολογικός συντελεστής εταιρειών 10% (0% για τις ναυτιλιακές εταιρείες, 4.25 % για τις εταιρείες διαχείρισης πλοίων) είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο χαμηλότερος συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων μη υπεράκτιας δικαιοδοσίας στον κόσμο. Η Κύπρος είναι μια πρώτης τάξης δικαιοδοσία για εταιρείες συμμετοχών, χρηματοδοτικές εταιρείες, εταιρείες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και εμπορικές εταιρείες.
 • Ωστόσο, το μεγαλύτερο προτέρημα της Κύπρου είναι οι φιλικές και εξ ίσου φιλικές προς τον επενδυτή Φορολογικές Αρχές οι οποίες επέτυχαν μια μακρά και σταθερή ιστορία φιλικής προσέγγισης και προθυμίας να βοηθήσουν ξένους επενδυτές.
 • Μικρά ποσοστά κέρδους είναι αποδεκτά και έτσι είναι πιθανό πολλές νόμιμες στρατηγικές φορολογικού προγραμματισμού να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και εύκολα προκειμένου να μειωθεί η φορολογία στην Κύπρο ακόμη και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από 10%.
 • Τιμολόγια από υπεράκτιες επιχειρήσεις είναι αποδεκτά στην Κύπρο. Τα βιβλία των εταιρειών και οι πληρωμές τους σε υπεράκτιες επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε καθεστώς παρακράτησης φόρου (σημείο φορολογικού σχεδιασμού ).
 • Δυνατότητα λήψης Αποφάσεων Προκαταβολής Φόρου
 • Απουσία αυστηρών κανόνων για τις τιμές μεταβίβασης
 • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υλική υπόσταση.
 • Υπάρχει προστιθέμενη εμπορική αξία και νομισματικές παροχές που οφείλονται στη δυνατότητα εγγραφής στο καθεστώς ΦΠΑ της ΕΕ στην Κύπρο.
 • Οι συναλλαγές σε κινητές αξίες είναι ουσιαστικά μια φόρο-απαλλασσόμενη δραστηριότητα καθώς το όποιο κέρδος από τη διάθεση οποιουδήποτε τύπου κινητών αξιών, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτό το κέρδος αποτελεί μέρος της εμπορικής δραστηριότητας μιας εταιρείας ή έχει χαρακτήρα κεφαλαίου.
 • Οι ξένοι ιδιοκτήτες εταιρειών, υποκαταστημάτων και συμμετοχικών εταιρειών στην Κύπρο που επωφελούνται, δεν υπόκεινται σε πρόσθετη φορολογία επί μερισμάτων ή κερδών πάνω από το ποσό που καταβλήθηκε ή οφείλεται από τις αντίστοιχες νομικές οντότητες.
 • Τα “εκτός Κύπρου κέρδη” των μη Κατοίκων Εταιρειών στην Κύπρο δεν φορολογούνται – απαλλάσσονται του φόρου συνολικά στην Κύπρο – (Εταιρείες στην Κύπρο με διαχείριση και έλεγχο που ασκείται εκτός Κύπρου) – με άλλα λόγια ένα “Υπεράκτιο Όχημα της ΕΕ”
 • Οι ναυτιλιακές εταιρείες διαχείρισης πλοίων φορολογούνται με 4.25 % και το εισόδημα από ναυτιλιακές επιχειρήσεις απαλλάσσεται από το φόρο.
 • Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα που αγγίζουν το ανώτατο όριο του 30% για εισόδημα άνω των 20.000 κυπριακών λιρών (35.000 ευρώ) και ουσιαστική ανακούφιση για την απασχόληση στο εξωτερικό και για μη μόνιμους κατοίκους που εργάζονται στην Κύπρο για πρώτη φορά.
 • Χαμηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (6.3% των ακαθάριστων αποδοχών ) – οι συνολικές εισφορές των εργοδοτών σε διάφορα ταμεία ανέρχονται σε 10% των ακαθάριστων αποδοχών και οι συνολικές εισφορές των εργαζομένων σε 6.3%.
 • Εξαίρεση από το φόρο υπεραξίας κεφαλαίου ή φόρο καθαρής θέσης (καθαρής αξίας), εκτός από την περίπτωση ακίνητων που βρίσκονται στην Κύπρο
 • Επωφελής χρήση των Κοινοτικών Οδηγιών που έχουν μεταφερθεί στην Φορολογική Νομοθεσία της Κύπρου.
 • Εκτεταμένο και εξαιρετικά επωφελές Δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 • Ελκυστικοί κανόνες Μόνιμης Εγκατάστασης (ΜE) και γενναιόδωρες διατάξεις ΜΕ διαθέσιμες στο δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες Αναδιοργανώσεις μπορούν να λάβουν χώρα εντός των ομίλων εταιρειών χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
 • Μονομερής φορολογική απαλλαγή χορηγείται σε όλες τις Εταιρείες της Κύπρου για φόρο που καταβλήθηκε στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την απουσία συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται επ’ αόριστον και μπορούν επίσης να αποδοθούν ως φορολογική ελάφρυνση.
 • Παρέχεται μείωση τόκων για κόστος δανεισμού.
 • Χαμηλά τέλη – φόροι για την εγκατάσταση εταιρειών.
 • Πολύ χαμηλό επίπεδο αμοιβών για την “παροχή χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών σε σχέση με άλλες Δικαιοδοσίες της ΕΕ. Η διαφορά είναι πιο εμφανής στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων δαπανών επαγγελματικών υπηρεσιών (διοίκηση, λογιστική & φορολογική συμμόρφωση) που εκτιμάται σε 35- 40% των τιμών που ισχύουν στη Δυτική Ευρώπη! Σημείωση: Θα μπορούσε πολύ εύκολα να παραπλανηθεί κανείς από το χαμηλό κόστος αμοιβής έναρξης των δραστηριοτήτων για μείζονες Ευρωπαϊκές Δικαιοδοσίες όσον αφορά το τελικό συνολικό κόστος το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό αν συνυπολογιστούν οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες!

Οδηγίες της ΕΕ, Δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας στην Κύπρο

 • Οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και οι άλλες κλασικές Δικαιοδοσίες Εταιρειών Συμμετοχών τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο άξιο ανταγωνιστή. Καθώς παίρνουμε απόσταση από τη στιγμή της Ένταξης μας στην ΕΕ, βλέπουμε όλο και περισσότερους πελάτες να προτιμούν την Κύπρο ως δικαιοδοσία εταιρειών συμμετοχών από άλλες παραδοσιακές δικαιοδοσίες. Ωστόσο, ορισμένες φορές, ακόμα καλύτερα αποτέλεσματα μπορεί να επιτευχθούν συνδυάζοντας την Κύπρο με άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο υποκαθιστώντας τη μία με την άλλη.
 • Η επωφελής χρήση των οδηγιών της ΕΕ που θεσπίστηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία (με αποτελεσματική “αντιγραφή” – μεταφέρθηκαν στην Κυπριακή νομοθεσία και τα οφέλη τους επεκτείνονται σε κατοίκους Τρίτων Χωρών):
  1. Οδηγία Μητρικών / Θυγατρικών (καμία παρακράτηση φόρου στην καταβολή των μερισμάτων, χωρίς μεταβατική περίοδο [άμεση ισχύς], δεν είναι απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή [ όρια συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο], δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος συμμετοχών, απαλλασσόμενα μερίσματα υπό όρους, φορολογική πίστωση για φόρο που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό).
  2. Οδηγία Τόκων/Δικαιωμάτων (καμία παρακράτηση φόρου επί τόκων που καταβάλλονται σε μη μονίμους κατοίκους, χωρίς μεταβατική περίοδο [άμεση ισχύς], ελάχιστη συμμετοχή 25% [Εταιρικά Μερίδια] απαιτείται μόνο στην περίπτωση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος συμμετοχής, φορολογία των τόκων ανάλογα με την φύση τους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης υπόκεινται στο φόρο επί των εταιρειών, φορολογική πίστωση για φόρο που παρακρατήθηκε στο εξωτερικό).
  3. Οδηγία περί Συγχωνεύσεων (Αφορά Εταιρείες Κατοίκους και  Εταιρείες Μη-Κατοίκους ,οδηγεί στην εξάλειψη των φορολογικών επιπτώσεων μετά από κάθε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, διάσπαση, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, και ανταλλαγή μετοχών).
 • Η Κύπρος έχει ένα εκτεταμένο και επωφελές Δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ). Σήμερα υπάρχουν 40 Δίκτυα ΣΑΔΦ σε ισχύ και άλλα 39 υπό διαπραγμάτευση. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Κύπρος έχει λιγότερες ΣΑΔΦ από ορισμένες ανταγωνιστικές δικαιοδοσίες της ΕΕ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότερο ευνοϊκές από τις συνθήκες των ανταγωνιστών όπως αυτές με τη Ρωσία, τη Ρουμανία, τη Γιουγκοσλαβία και το σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης, και της Μέσης Ανατολής. Η ύπαρξη αυτών των συνθηκών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνολική φορολογία που επιβάλλεται στις εταιρείες με έδρα την Κύπρο, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για διεθνή φορολογικό προγραμματισμό μέσω της νήσου.
 • Ένας σημαντικός αριθμός συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν συναφθεί από την Κύπρο, μειώνει ή εξαλείφει την παρακράτηση φόρου επί μερισμάτων στο εξωτερικό, επί των τόκων και των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή φόρο υπεραξίας κεφαλαίου που καταβλήθηκε ή προκύπτει στα συμβαλλόμενα κράτη, ορισμένες δε συνθήκες περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επωφελείς διατάξεις έκπτωσης φόρου για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης. Η “έκπτωση φόρου” είναι μια έκπτωση φόρου στη διάθεση του δικαιούχου, η οποία είναι υψηλότερη από τον πραγματικό φόρο που καταβλήθηκε στην Κύπρο. Οι διατάξεις για την Έκπτωση Φόρου βρίσκονται στις συνθήκες που έχουν συναφθεί με τον Καναδά, την Κίνα, τις Δημοκρατίες της Τσεχίας και της Σλοβακίας, τη Δανία, την Αίγυπτο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, το Μαυρίκιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Συρία, την Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Εταιρείες Συμμετοχών στην Κύπρο

Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, του δικτύου ΣΑΔΦ και την υιοθέτηση των οδηγιών της ΕΕ, άλλα επωφελή σημαντικά στοιχεία του φορολογικού συστήματος για τις εταιρείες συμμετοχών στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

  • Εξαίρεση Συμμετοχής:
   1. Τα μερίσματα εξωτερικού απαλλάσσονται του φόρου (υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται. ένα ελάχιστο ποσοστό 1% συμμετοχής στην εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα). Σημειώσατε επίσης ότι η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει εάν η μη κάτοικος εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα συνεχίσει άμεσα ή έμμεσα, περισσότερο από 50% των επενδυτικών δραστηριοτήτων της – παθητικό εισόδημα – ΚΑΙ η φορολογική επιβάρυνση του εξωτερικού είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρου [(πρακτικά ερμηνεύεται από τις Φορολογικές Αρχές να σημαίνει λιγότερο από 5% “μέγιστου φορολογικού συντελεστή”] και ΑΠΟΥΣΙΑ άλλων κανόνων, ελάχιστη περίοδο συμμετοχής, ελάχιστα χρονικά όρια συμμετοχής ελάχιστο όριο επενδύσεων κ. λ.π. ).
   2. Δεν καταβάλλεται φόρος υπεραξίας κεφαλαίου για την πώληση ή μεταβίβαση κινητών αξιών και τα κέρδη απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος (εκτός από τα κέρδη από τη διάθεση των μετοχών σε επιχειρήσεις κατοχής Ακίνητης Περιουσίας που βρίσκονται στην Κύπρο – μόνο στο βαθμό που το κέρδος αφορά τα συγκεκριμένα ακίνητα στην Κύπρο ). Επίσης, τα κέρδη από Μόνιμη Εγκατάσταση (ΜE) εκτός Κύπρου απαλλάσσονται της φορολογίας και οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με εισόδημα που αποκτήθηκε στην Κύπρο (η απαλλαγή αυτή επίσης δεν ισχύει εάν η ΜΕ ασκεί περισσότερο από 50% των επενδυτικών δραστηριοτήτων – παθητικό εισόδημα – ΚΑΙ η φορολογική επιβάρυνση στο εξωτερικό είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο ). Η παρούσα απαλλαγή (ΜE) σε συνδυασμό με τη χρήση ορισμένων ΣΑΔΦ της Κύπρου μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη της ΜΕ που απαλλάσσονται συνολικά από τη φορολογία.
  • Απλοί κανόνες χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη, και ορισμένες φορές περίπλοκη και δαπανηρή φορολογική διάρθρωση για να παρακαμφθούν διατάξεις εναντίον της φοροδιαφυγής, όπως συνήθως συμβαίνει με άλλες δικαιοδοσίες στην περίπτωση των μερισμάτων ή κερδών από υπεραξία κεφαλαίου.
  • Χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση φόρου για καταβαλλόμενα μερίσματα, τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης (μηδενική παρακράτηση επί μερισμάτων και τόκων ανεξάρτητα από τη χώρα ή τόπο διαμονής του δικαιούχου (ακόμη και υπεράκτιες δικαιοδοσίες) ή την ύπαρξη Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, μηδενική παρακράτηση φόρου στις πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου, 10% εάν τα δικαιώματα θα χρησιμοποιούνται στην Κύπρο (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ) και 5% επί των ταινιών (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ).
  • Σημειώνουμε εδώ ότι, σε σύγκριση με άλλες κορυφαίες Δικαιοδοσίες Εταιρειών Συμμετοχών, μόνο η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 0% παρακράτηση φόρου για μερίσματα (ΠΦΜ), οπότε δεν χρειάζεται περίπλοκη και δαπανηρή “Δόμηση” του ΠΦΜ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ σε σύγκριση με άλλες Δικαιοδοσίες Εταιρειών Συμμετοχών.
  • Μηδενική φορολογία για υπεραξία κεφαλαίου ή φόρος εισοδήματος για την εκκαθάριση των συμμετοχών ή την εκκαθάριση της ίδιας της Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών.
  • Μηδενική φορολογία καθαρής θέσης (καθαρής αξία) (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως μηδενική φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Κυπριακών Εταιρειών Συμμετοχών.
  • Οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται επ’ αόριστον και μπορούν επίσης να αποδοθούν ως φορολογική ελάφρυνση.
  • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες αναδιοργανώσεις μπορούν να λάβουν χώρα εντός των ομίλων εταιρειών χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
  • Μονομερής φορολογική απαλλαγή χορηγείται σε όλες τις Εταιρείες της Κύπρου για φόρο που καταβλήθηκε στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την απουσία συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας
  • Χωρίς κανόνες υπό-κεφαλαιοποίησης.
  • Περιορισμένες διατάξεις κατά της αποφυγής φόρου.
  • Παρέχεται μείωση επιτοκίων του κόστους δανεισμού.
  • Απουσία αυστηρής νομοθεσίας Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ)
  • Ελκυστικοί κανόνες Μόνιμης Εγκατάστασης (ΜE) και γενναιόδωρες διατάξεις ΜΕ διαθέσιμες στο δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
  • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υλική υπόσταση.
  • Καμία υποχρέωση για την Εταιρεία Συμμετοχών (ή δικαίωμα) για την εγγραφή στο ΦΠΑ & συμμόρφωση.
  • Χαμηλά τέλη – φόροι για την εγκατάσταση εταιρειών.
  • Απουσία αυστηρών κανόνων για τις τιμές μεταβίβασης
  • Δυνατότητα λήψης Αποφάσεων Προκαταβολής Φόρου
  • Χαμηλό επίπεδο εξόδων για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές.

Εν κατακλείδι, το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο επιτρέπει:

 • Την εξαγωγή μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης με μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές παρακράτησης φόρου εξωτερικού (λόγω της Οδηγίας Μητρικής Θυγατρικής Εταιρείας ή της Χρήσης των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, εάν η οδηγία δεν ισχύει).
 • Την παραλαβή των ξένων μερισμάτων με μηδενικούς συντελεστές του φόρου εταιρειών ή ειδική εισφορά για την άμυνα (εγχώρια παρακράτηση φόρου) ή οποιουσδήποτε άλλους τοπικούς φόρους (υπό τους όρους – και διατάξεις ενάντια στην αποφυγή φορολογίας που είναι εύκολο να ικανοποιηθούν), δηλαδή “Μια Εταιρεία της ΕΕ χωρίς εγχώρια εκροή φόρων επί των συμμετοχικών δραστηριοτήτων”.
 • Την κατανομή των διαθέσιμων κερδών σε μετόχους μη μονίμους κατοίκους με μηδενικό συντελεστή παρακράτησης φόρου επί του μερίσματος, ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της απουσίας του ΣΑΔΦ (ακόμη και σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες).
 • Επιτρέπει την πραγματοποίηση υπεραξίας κεφαλαίου από τη διάθεση μετοχών σε ξένες εταιρείες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών για ανώνυμες εταιρικές επιχειρήσεις και υπεραξία κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της περιόδου συμμετοχής και του ποσοστού μερισμάτων και μηδενικό φόρο υπεραξίας επί της εκκαθάρισης της ίδιας της Εταιρείας Συμμετοχών.

Χρηματοδοτικές εταιρείες Ομίλων & Εταιρείες Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων στην Κύπρο

Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, το δίκτυο ΣΑΔΦ και την υιοθέτηση των οδηγιών της ΕΕ, άλλα επωφελή σημαντικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος για τις Χρηματοδοτικές Εταιρείες και τις Εταιρείες Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

Σημαντικά Χαρακτηριστικά των Χρηματοδοτικών Εταιρειών (Όμιλοι)στην Κύπρο:

 • Μηδενική (υπό την οδηγία της Συνθήκης Αποφυγής τη Διπλής Φορολογίας και την Οδηγία επί των Τόκων και Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης ) παρακράτηση φόρου επί των τόκων.
 • Χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση.
 • Δυνατότητα αφαίρεσης εξόδων τόκων από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Απουσία κανόνων υπό-κεφαλαιοποίησης ή μη-εφαρμογή αυτών στην περίπτωση χρηματοδότησης “στο νόμισμα του χρηματοδοτούμενου “(back to back” ).
 • Μηδενική παρακράτηση φόρου τόκων σε σχέση με τόκους που καταβάλλονται για χρηματοδότηση δανείου ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της απουσίας ΣΑΔΦ (ακόμη και για πληρωμές τόκων σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες).
 • Λογικό επίπεδο “περιθωρίου” που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές.
 • Χαμηλό επίπεδο δαπανών για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές.

Σημαντικά χαρακτηριστικά των Εταιρειών Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων στην Κύπρο:

 • Η απουσία ή μείωση (υπό την Οδηγία της Συνθήκη Αποφυγής Διπλής Φορολογίας) παρακράτησης φόρου για δικαιώματα εκμετάλλευσης που καταβάλλονται σε εταιρεία στην Κύπρο.
 • Χαμηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση.
 • Φορολογική έκπτωση για την καταβολή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
 • Αποτελεσματική φορολογική ελάφρυνση των επενδύσεων στην πνευματική ιδιοκτησία.
 • Μηδενική παρακράτηση φόρου για πληρωμές δικαιωμάτων ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της απουσίας ΣΑΔΦ (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων εταιρειών) για δικαιώματα που χρησιμοποιούνται εκτός Κύπρου – η συνήθης περίπτωση  Ουδέτερη εφαρμογή ΦΠΑ.
 • Λογικό επίπεδο “περιθωρίου” που απαιτείται από τις φορολογικές αρχές.
 • Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη Νομοθεσία και συμμετοχή της Κύπρου στις διεθνείς συμφωνίες.
 • Χαμηλό επίπεδο εξόδων για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές.

 

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!