Κυπριακής Εταιρείας

Η Κύπρος είναι Κράτος Μέλος της Ε.Ε. με Εξαιρετικά
Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς

Προσθήκη στα Αγαπημένα

 

Εταιρείες Συμμετοχών

Η έδρα μιας εταιρείας συμμετοχών αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε κάθε διεθνή εταιρική δομή, όπου υπάρχει η επιθυμία να ελαχιστοποιηθεί ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα και τα κέρδη. Ένα πράγμα είναι σίγουρο – δεν υπάρχει μόνο μία βέλτιστη δικαιοδοσία για εταιρείες συμμετοχών που να εξυπηρετεί όλους τους επενδυτές ή τα επενδυτικά προφίλ. Μια πληθώρα φορολογικών και μη φορολογικών παραγόντων λαμβάνονται υπόψη από τους επενδυτές πριν αποφασίσουν οριστικά για τη δικαιοδοσία μιας εταιρείας συμμετοχών.

 

Το ζήτημα όμως παραμένει πως οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο και οι άλλες κλασικές δικαιοδοσίες εταιρειών συμμετοχών τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο άξιο ανταγωνιστή. Καθώς παίρνουμε απόσταση από τη στιγμή της Ένταξης μας στην ΕΕ, βλέπουμε όλο και περισσότερους πελάτες να προτιμούν την Κύπρο ως δικαιοδοσία εταιρειών συμμετοχών από άλλες παραδοσιακές δικαιοδοσίες. Ωστόσο, ορισμένες φορές, πολύ καλύτερα αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθούν συνδυάζοντας την Κύπρο με άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο υποκαθιστώντας τη μία με την άλλη.

Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες περί τα φορολογικά μεταξύ των οποίων ο αποθανών καθηγητής Dr Gassner (έδρα φορολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και Πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής Ένωσης ), έχουν δηλώσει ότι η Κύπρος έχει ένα από τα πιο επωφελή και πολύπλευρα “Καθεστώτα Εταιρειών Συμμετοχών” που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο.

Προκειμένου να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα της Κύπρου ως δικαιοδοσίας εταιρειών συμμετοχών, αρκεί να συγκρίνουμε τα κύρια χαρακτηριστικά “κριτήρια βέλτιστης χρήσης ” για εταιρείες συμμετοχών (που παρατίθενται παρακάτω) και τα οφέλη που προβλέπονται από το Καθεστώς Εταιρειών Συμμετοχών στην Κύπρο (επίσης παρατίθεται κατωτέρω):

Κριτήρια Βέλτιστης Χρήσης για Εταιρείες Συμμετοχών

Οι Εταιρείες Συμμετοχών ασκούν τα ακόλουθα καθήκοντα εντός ενός ομίλου:

 • Κυριότητα περιουσιακών στοιχείων/ επιτόκιο συμμετοχής σε εταιρείες εκμετάλλευσης (“opcos”) & μη του ομίλου.
 • Συσσώρευση κεφαλαίου και αξία των μετοχών.
 • Ενοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των. ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΔΠΧΠ).
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων / μετριασμός των κινδύνων.
 • Παραλαβή μερισμάτων από εταιρείες εκμετάλλευσης (“opcos”).
 • Κατανομή των κερδών στους μετόχους.
 • Επανεπένδυση κεφαλαίων σε νέα προγράμματα.

Για παράδειγμα, η εταιρεία θα πρέπει θεωρητικά να έχει έδρα σε δικαιοδοσία, η οποία:
(μόνο ορισμένα από τα κυριότερα συναφή με τη φορολογία κριτήρια παρατίθενται – δεν αποτελεί εξαντλητικό κατάλογο)

 

 • Επιτρέπει την εξαγωγή μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης με μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές παρακράτησης φόρου εξωτερικού – Κατά την επιλογή μιας δικαιοδοσίας εταιρείας συμμετοχών, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας προκειμένου να μειωθεί η παρακράτηση φόρου εξωτερικού. Οι δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία γενικά δεν συνάπτουν Συνθήκες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με υπεράκτιες δικαιοδοσίες. Για το λόγο αυτό, εάν υπεράκτιες (μη Κυπριακές) Εταιρείες χρησιμοποιούνται για απόκτηση μετοχών σε δικαιοδοσίες με υψηλή φορολογία, είναι πιθανόν να αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση, μέσω της επιβολής υψηλών παρακρατήσεων φόρου, αντί αυτός να μειωθεί.
 • Επιτρέπει στα ξένα μερίσματα που εισπράχθηκαν να φορολογούνται με το χαμηλό ή κατά προτίμηση μηδενικό συντελεστή εγχώριων ανωνύμων εταιρικών επιχειρήσεων ή με άλλους φόρους στην χώρα της καταστατικής έδρας της εταιρείας συμμετοχών – Όχι μόνο θα έπρεπε κάποιος να προγραμματίσει να δημιουργήσει εταιρεία σε δικαιοδοσία, όπου μπορεί να δέχεται ξένα μερίσματα με μειωμένο συντελεστή παρακράτησης φόρου, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα μερίσματα αυτά δεν θα φορολογούνται με υψηλό συντελεστή στη χώρα καταστατικής έδρας της εταιρείας συμμετοχών.
 • Επιτρέπει την κατανομή των διαθέσιμων κερδών σε μετόχους μη μονίμους κατοίκους με χαμηλό ή κατά προτίμηση μηδενικό συντελεστή παρακράτησης φόρου – Θα πρέπει κανείς να μεριμνήσει ώστε η δικαιοδοσία που επιλέγεται για μια εταιρεία συμμετοχών δεν θα επιβάλλει υπερβολική παρακράτηση φόρου κατά την κατανομή εισοδήματος στους μετόχους της εταιρείας.
 • Επιτρέπει την πραγματοποίηση της υπεραξίας κεφαλαίου από τη διάθεση των μετοχών σε ξένες εταιρείες με χαμηλό ή κατά προτίμηση μηδενικούς συντελεστές των ξένων και εγχώριων φόρων επί των κερδών των ανωνύμων εταιρικών επιχειρήσεων – Όλες οι κορυφαίες δικαιοδοσίες εταιρειών συμμετοχών προβλέπουν, την απαλλαγή από φόρους των ρευστοποιημένων κερδών των εταιρειών συμμετοχών, η τη διάθεση των μετοχών σε ξένες εταιρείες.
 • Επιτρέπει την αφορολόγητη εκκαθάριση της ίδιας της εταιρείας συμμετοχών.

Το Καθεστώς Εταιρειών Συμμετοχών στην Κύπρο
Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος (βλέπε Γιατί η Κύπρος; ), το Δίκτυο ΣΑΔΦ και η υιοθέτηση των οδηγιών της ΕΕ, άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος προς όφελος των Εταιρειών Συμμετοχών στην Κύπρο είναι τα ακόλουθα:

 • Εξαίρεση Συμμετοχής:
  1. Τα μερίσματα εξωτερικού απαλλάσσονται του φόρου (υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ένα ελάχιστο ποσοστό 1% συμμετοχής στην εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα).
   Σημειώστε επίσης ότι η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει εάν η μη κάτοικος εταιρεία που καταβάλλει το μέρισμα συνεχίσει άμεσα ή έμμεσα, να ασκεί περισσότερο από 50% των επενδυτικών δραστηριοτήτων – παθητικό εισόδημα – και η φορολογική επιβάρυνση του εξωτερικού είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο [(πρακτικά ερμηνεύεται από τις Φορολογικές Αρχές να σημαίνει λιγότερο από 5% “μέγιστου φορολογικού συντελεστή”] και απουσία άλλων κανόνων, ελάχιστη περίοδος συμμετοχής, ελάχιστα χρονικά όρια συμμετοχής ελάχιστο όριο επενδύσεων κλπ).
  2. Δεν καταβάλλεται φόρος υπεραξίας κεφαλαίου για την πώληση ή μεταβίβαση κινητών αξιών και τα κέρδη, απαλλάσσονται από το Φόρο Εισοδήματος (εκτός από τα κέρδη από τη διάθεση των μετοχών σε επιχειρήσεις κατοχή Ακίνητης Περιουσίας που βρίσκεται στην Κύπρο – μόνο στο βαθμό που το κέρδος αφορά τα συγκεκριμένα ακίνητα στην Κύπρο ). Επίσης, τα κέρδη από Μόνιμη Εγκατάσταση (ΜE) εκτός Κύπρου απαλλάσσονται της φορολογίας και οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με εισόδημα που αποκτήθηκε στην Κύπρο (η απαλλαγή αυτή επίσης δεν ισχύει εάν η ΜΕ ασκεί περισσότερο από 50% των επενδυτικών δραστηριοτήτων – παθητικό εισόδημα – ΚΑΙ η φορολογική επιβάρυνση στο εξωτερικό είναι κατά πολύ χαμηλότερη από την φορολογική επιβάρυνση στην Κύπρο ). Η παρούσα απαλλαγή (ΜE) σε συνδυασμό με τη χρήση ορισμένων ΣΑΔΦ της Κύπρου μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη της ΜΕ που απαλλάσσονται συνολικά από τη φορολογία.
 • Απλοί κανόνες χωρίς να χρειάζεται πρόσθετη, και ορισμένες φορές περίπλοκη και δαπανηρή φορολογική διάρθρωση για να παρακαμφθούν διατάξεις εναντίον της φοροδιαφυγής, όπως συνήθως συμβαίνει με άλλες δικαιοδοσίες στην περίπτωση των μερισμάτων ή κερδών από υπεραξία κεφαλαίου.
 • Χαμηλή ή μηδενική παρακράτηση φόρου για καταβαλλόμενα μερίσματα, τόκους και δικαιώματα εκμετάλλευσης (μηδενική παρακράτηση επί μερισμάτων και τόκων ανεξάρτητα από τη χώρα ή τόπο διαμονής του δικαιούχου (ακόμη και υπεράκτιες δικαιοδοσίες) ή την ύπαρξη Συνθήκης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, μηδενική παρακράτηση φόρου στις πληρωμές δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση των δικαιωμάτων εκτός Κύπρου,10% εάν τα δικαιώματα θα χρησιμοποιούνται στην Κύπρο (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ) και 5% επί των ταινιών (υπόκεινται σε ΣΑΔΦ & οδηγίες της ΕΕ). Σημειώνουμε εδώ ότι σε σύγκριση με άλλες κομβικές” δικαιοδοσίες εταιριών συμμετοχών μόνο η Κύπρος και το ΗΒ εφαρμόζουν παρακράτηση φόρου 0% επί των μερισμάτων (ΠΦΜ) – ώστε να μην είναι αναγκαία κάποια περίπλοκη δόμηση του ΠΦΜ.
 • Αυτό είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κύπρου σε σύγκριση με άλλες Δικαιοδοσίες Εταιρειών Συμμετοχών.
 • Μηδενική φορολογία για υπεραξία κεφαλαίου ή φόρος εισοδήματος για την εκκαθάριση των συμμετοχών ή την εκκαθάριση της ίδιας της Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών.
 • Μηδενική φορολογία καθαρής θέσης (καθαρής αξίας) (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως μηδενική φορολογία υπεραξίας κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των Κυπριακών Εταιρειών Συμμετοχών.
 • Οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται επ’ αόριστον και μπορούν επίσης να αποδοθούν ως φορολογική ελάφρυνση.
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες Αναδιοργανώσεις μπορούν να λάβουν χώρα εντός των ομίλων εταιρειών χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
 • Μονομερής φορολογική απαλλαγή χορηγείται σε όλες τις Εταιρείες της Κύπρου για φόρο που καταβλήθηκε στο εξωτερικό ανεξάρτητα από την απουσία συνθήκης. αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Χωρίς κανόνες υπό-κεφαλαιοποίησης.
 • Περιορισμένες διατάξεις κατά της αποφυγής φόρου.
 • Παρέχεται μείωση τόκων επί του κόστους δανεισμού.
 • Απουσία αυστηρής νομοθεσίας Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών (ΕΑΕ)
 • Ελκυστικοί κανόνες Μόνιμης Εγκατάστασης (ΜE) και γενναιόδωρες διατάξεις ΜΕ διαθέσιμες στο δίκτυο Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
 • Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την υλική υπόσταση.
 • Καμία υποχρέωση (ή δικαίωμα) εγγραφής στο ΦΠΑ & συμμόρφωση. για την Εταιρεία Συμμετοχών.
 • Χαμηλά τέλη – φόροι για την εγκατάσταση εταιρειών.
 • Απουσία αυστηρών κανόνων για τις τιμές μεταβίβασης
 • Δυνατότητα για λήψη Αποφάσεων Προκαταβολής Φόρου
 • Χαμηλό επίπεδο δαπανών για χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές αμοιβές.

Εν κατακλείδι, το φορολογικό σύστημα στην Κύπρο επιτρέπει:
α) Την εξαγωγή μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης με μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές παρακράτησης φόρου εξωτερικού (λόγω της Οδηγίας Μητρικής Θυγατρικής Εταιρείας ή της Χρήσης των Συνθηκών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, π.χ. εάν η οδηγία δεν είναι εφαρμόσιμη).

(β) Την παραλαβή των ξένων μερισμάτων με μηδενικούς συντελεστές του φόρου εταιρειών ή ειδική εισφορά για την άμυνα (εγχώρια παρακράτηση φόρου) ή οποιουσδήποτε άλλους τοπικούς φόρους (υπό τους όρους – και διατάξεις ενάντια στην αποφυγή που είναι εύκολο να ικανοποιηθούν), δηλαδή “Μια Εταιρεία της ΕΕ με μηδαμινή εγχώρια εκροή φόρων επί των συμμετοχικών δραστηριοτήτων”.

(γ) Την κατανομή των διαθέσιμων κερδών σε μετόχους μη μονίμους κατοίκους με μηδενικό συντελεστή παρακράτησης φόρου επί του μερίσματος, ανεξαρτήτως της δικαιοδοσίας ή της απουσίας του ΣΑΔΦ (ακόμη και σε υπεράκτιες δικαιοδοσίες) και

(δ) Επιτρέπει την πραγματοποίηση της υπεραξίας κεφαλαίου από τη διάθεση μετοχών σε ξένες εταιρείες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών” για εταιρείες και υπεραξία κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της περιόδου συμμετοχής και του ποσοστού μερισμάτων και μηδενικό φόρο υπεραξίας επί της εκκαθάρισης της ίδιας της Εταιρείας Συμμετοχών.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Οι φορολογικές δομές μπορούν νόμιμα να ελαφρύνουν τις φορολογικές οφειλές οιουδήποτε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν, κατόπιν αιτήσεως (επικοινωνήστε μαζί μας ). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι ορισμένες από τις δομές μπορούν να είναι τεχνικώς περίπλοκες, σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν προτιμότερο να συζητούνται σε συνάντηση με τους διευθυντές της Focus Business Services.

Σημείωση:
Οι διευθυντές μας ταξιδεύουν διαρκώς σε πολλές χώρες για να συναντήσουν υφιστάμενους και πιθανούς πελάτες και συνεργάτες.

Επικοινωνήστε με ένα από τα στελέχη μας για να κινήσει τη διαδικασία σύστασης εταιρείας με έδρα την Κύπρο ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε την πλήρη ωφέλεια μιας επάκτιας εταιρείας με χαμηλή φορολογία, εντός της δικαιοδοσίας της ΕΕ. Απλά συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας κατωτέρω ή επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση contact.gr@fbscyprus.com

  Είναι το μήνυμά σας επείγον;
  ΝαιΌχι

  • Το ονοματεπώνυμό σας (απαιτείται)

  • Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (απαιτείται)

  • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου:

  • Θέμα:

  • Το μήνυμά σας:

  Skype Me™!